Интернет банкарство на Охридска Банка
За да пристапите до страната за најава одберете го вашиот профил

Информација

Почитувани клиенти,

Согласно Одлуката за Методологијата за сигурност на информативниот систем на банката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/18), која стапува на сила на 01.01.2019, Ве известуваме дека за сите нови корисници на електронско банкарство за правни лица од 02.01.2019 ќе бидат сетирани трансакциони лимити:
- За мали и средни претпријатија: лимит по трансакција во износ од 10 мил.денари, дневен лимит во износ од од 30 мил.денари и месечен лимит во износ од 100 мил.денари,
- За големи и интернационални клиенти ќе важат: лимит по трансакција во износ од 20 мил.денари, дневен лимит во износ од 80 мил.денари и месечен лимит во износ од 300 мил.денари
Сите трансакции помеѓу сопствените сметки, како и плаќањата кон сметки на Банката (купопродажба на девизи, плаќањата на кредитни обврски во Банката, плаќања на обврски по картичките итн.) и трансфери на плати се исклучуваат од пресметката на лимитите.
За сите постоечките корисници овие лимити во електронското банкарство ќе бидат поставени на 08.01.2019 година.
Повеќе информации на официјалната веб страна, во најблиската експозитура, или контакт центарот на Банката.
Со Почит,
Охридска Банка АД Скопје